متن ترانه تیریپ ما هیچکس

[قسمت ۱]
روشنفکرای خیابونی
بودیم گاهی‌ حافظ، گاهی‌ رومی
می‌ و نی‌ و حوری، صیقل روحی
گاهی‌ فردوسی‌ با چند تا خط خونی
بذار واست تصویر سازی کنم، مثلاً اینجوری:؛
بعضی‌ وقتا کسی کنه جیک جیک، می‌ریزه خون چیک چیک
ماشینا بیب بیب… خانوما جیغ جیغ…؛
مامورا می‌ریزن و میگ میگ…؛
میپیچن به بازی همه. می‌گیرن گل
میشینن، میپیچن، می‌بینن شوک
تیریپم جرم ادامه مطلب