عشق مادر فرزندی

داستان کوتاه : مادرم دوستت دارم…

مادر

‫داﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ  روزی ﭘﺴﺮکی ﭘﯿﺶ ﻣـﺎدرش ﮐـﻪ در آﺷـﭙﺰﺧﺎﻧﻪﺳﺮﮔﺮم ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ ﺑﻮد، رﻓﺖ

و ﻧﺎﻣﻪ ای را ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ او داد .

ﻣﺎدر ، ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﮐـﺮدن دﺳﺘﻬﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻨﺪ ، ﻧﺎﻣﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ . ﻣﻀﻤﻮن ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد :……

ادامه داستان در ادامه مطلب

ادامه مطلب